01. jaan. 2022

Ruumiloome koolitusprogramm

Ruumiloome koolitus

Ruumiloome koolitusprogramm

2021 ja 2022 aastal toimunud ruumiloome koolitusprogrammi eesmärgiks oli anda riigi- ja omavalitsuse töötajatele ülevaade ruumiloome valdkonnast, sh teadmised kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetest ja nende rakendamisvõimalustest, ruumiotsuste ruumimõju hindamisest ning erinevate osapoolte rollist planeerimis-, projekteerimis ja ehitusprotsessides. Samuti on vajalikud piisavad teadmised sisuküsimustes, et osata tellida, mõista menetlusprotsessides toimuvat ja oma vajadustest lähtuvalt oskuslikult kaasa rääkida.

Ruumiloome koolitusprogramm oli suunatud ennekõike riigi ja omavalitsuse kui targa tellija, koostöötegija ja kooskõlastaja ning ruumipoliitika kujundaja ja elluviija ruumipädevuse tõstmiseks.

Ruumiloome koolituse ettevalmistamisel osalesid Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Maa-amet, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, ning Riigi Tugiteenuste Keskus. Koolitust korraldas Eesti Arhitektuurikeskus Rahandusministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse tellimusel.

Ruumiloome koolitusprogramm koosnes kuuest koolituspäevast, mis toimusid kolme kahepäevase moodulina digikeskkonnas Zoom. Kokku võttis koolitusest osa 150 avaliku sektori ning kohaliku omavalitsuse ametniku ja töötajat, sihtgrupiks olid igapäevaselt ruumiloome otsustusprotsessides osalevad inimesed.

6 koolituspäeva jooksul toimus üle 30 ettekande oma ala ekspertidelt, lisaks tutvustasid teemasid ka ministeeriumite ja nende allasutuste esindajad.

Koolitusprogramm:

1. päev: KVALITEEDID – ruumi kavandamine

Miks ja kuidas luua kvaliteetset ruumi? Millised on võimalused kvaliteetse ruumi loomiseks? Millised on olulisemad eeltööd kvaliteetse ruumi kavandamisel? Kuidas väljendada põhisõnumeid kvaliteetse ruumi kavandamisel?

Veronika Valk-Siska (arhitekt, Kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik) – „Kvaliteetse ruumi aluspõhimõtted. Euroopa hea tava.“

Jaak-Adam Looveer (Tallinna ruumiloome kompetentsikeskuse arhitekt-linnaplaneerija) – „Ruumiloome riigis ja linnas“

Toomas Tammis (arhitekt, Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna professor) – „Must arhitektuur“

Kalle Komissarov (Riigi Kinnisvara kinnisvaraaarenduse osakonna arhitekt) – „Kvaliteetse ruumi tellimise protsess Riigi Kinnisvara AS näidete varal“

Kadri Leetmaa (inimgeograaf, TÜ rände- ja linnauuringute keskuse juhataja, TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi inimgeograafia kaasprofessor) – „Kohaliku omavalitsuse planeerimise seos teiste valitsemistasandite ja -osalistega“

Garri Raagmaa (inimgeograaf, TÜ Pärnu kolledži direktor, TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi regionaalplaneerimise kaasprofessor) – „Ettevõtlust soosiv ruum, ruumiline konkurentsivõime ja ruumiline võrdsus“

Ministeeriumi minutid: Andres Levald (arhitekt, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik) – „Mis on ruumiloome?“

 

2. päev: IDENTITEET – arhitektuur, kultuuriväärtused ja miljöö

Kuidas luua ja kanda edasi identiteeti ning väärtustada ja hoida kultuuriväärtusi?

Riin Alatalu (ajaloolane, Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise õppejõud, Rahvusvahelise Kinnismälestiste Nõukogu ICOMOS asepresident) – „Kultuuriväärtused ja ruumiloome“

Katrin Koov (arhitekt, Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna õppejõud, Arhitektuurikooli õpetaja) – „Ruumiuuendus läbi koolipöörde“

Toomas Paaver (arhitekt, PAIK Arhitektid) – „Ruumipärand ja ruumiloome läbi avaliku ruumi. Näiteid mitmekesisest praktikast.“

Jiri Tintera (arhitekt, Valga vallaarhitekt, TTÜ inseneriteaduskonna vanemlektor) – „Pärand kahanevas keskkonnas: KOV tööriistad kahanevate linnade elukeskkonna kvaliteedi tõstmiseks ja pärandi taaskasutamiseks. Valga linna lugu.“

Ministeeriumi minutid: Liina Jänes (Kultuuriministeeriumi muinsuskaitsenõunik) – „Kultuuripärand kui ressurss“

 

3. päev: LOODUSVÄÄRTUSED – keskkond, elurikkus ja jalajälg

Kuidas tagada looduskaitse ja elurikkus, s.h väljaspool kaitsealasid? KSH ja KMH. Milline on haljastuse roll looduse ja inimese heaolu seisukohalt? Millega arvestada veeäärse asustuse kavandamisel? Vee äärde ja vette ehitamise erisused. Millised võivad olla olulised mõjud inimesele ning nende leevendamise võimalused?

Age Poom (inimgeograaf, TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi linnakeskkonna kaasprofessor) – „Turvaline, terve, puhas ja kestlik keskkond“

Karin Bachmann (maastikuarhitekt, OÜ KINO, Eesti Kunstiakadeemia doktorant) – „Elurikas linnaruum“

Heiki Kalberg (maastikuarhitekt, Artes Terrae OÜ) – „Ehitamine veekogu äärde ja vette“

Margit Kõiv-Vainik (keskkonnatehnoloog, TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi keskkonnatehnoloogia kaasprofessor) – „Looduspõhine sademevee käitlemine“

Ministeeriumi minutid: Peep Jürmann (Keskkonnaagentuuri keskkonnaanalüüsi osakonna juhtivspetsialist) – „Keskkonnaandmed ruumilises planeerimises“

 

4. päev: LIIKUVUS liikuvus, ligipääsetavus ja taristu

Miks on oluline arvestada liikuvusega ja ligipääsetavusega? Kuidas integreerida erinevaid liikumisviise? Kuidas taristu mõjutab kavandatavat ja mida silmas pidada taristu kavandamisel?

Marek Rannala (liikuvusekspert, Liikuvusagentuur) – „Säästva liikuvuse planeerimine“

Tõnis Savi (linnalise liikumisruumi ekspert, Liikuvusagentuur) – „Kuidas tehniliste nõuete rägastikus jõuda soovitud ruumikvaliteedini?“

Merike Kull (TÜ spordi- ja füsioteraapia instituudi liikumislabori juhataja) – „Liikuvus ja liikuma kutsuv kool“

Daniel Kotsjuba (disainer, Riigikantselei avaliku sektori innovatsioonitiimi liige) – „Kasutajakeskne ruum ehk ligipääsetavus 2.0“

Raul Kalvo (arhitekt, Liikuvusagentuur) – „Andmete kasutamine ruumiliste otsuste tegemisel“

Ministeeriumi minutid: Liis Vahter (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna peaspetsialist) – „Liikuvus“

Ministeeriumi minutid: Mari Jüssi (Transpordiameti strateegilise planeerimise osakonna liikuvusekspert) – „Liikuvusteemad riigi Transpordiametis“

Ministeeriumi minutid: Marek Lind (Transpordiameti taristu teenuste osakonna juhtivspetsialist) – „Transpordiamet kui partner ruumiotsuste kujundamisel“

 

5. päev: RAKENDAMINE ehitusõigus

Millele tähelepanu pöörata ehitusõiguse määramisel linnalises ja maalises keskkonnas?

Angela Kase (vandeadvokaat, WALLESS advokaadibüroo) – „Haldusmenetlus ja kaalutlusõigus“

Endrik Mänd (arhitekt, PEA arhitektibüroo) – „Detailplaneeringu lähteseisukohad ja projekteerimistingimused kvaliteetse ruumiloome tööriistakastis“

Tiit Hion (digitaalehituse klastri ja Hades Geodeesia OÜ juhatuse liige) – „Hanked kvaliteetses ruumis“

Evelyn Uuemaa (geoinformaatik, TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi osakonna juhataja ja geoinformaatika kaasprofessor) – „Miks on oluline andmepõhine otsustamine ja kuidas teha andmepõhiseid otsuseid?“

Ministeeriumi minutid: Triin Lepland (Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja) – „Planeeringute digiarengud“

Ministeeriumi minutid: Jaan Saar (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi digitaalehituse valdkonna juht) – „Digimuutused ehitusvaldkonnas“

Ministeeriumi minutid: Ivo Jaanisoo (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna juhataja) – „Ehitusõiguse osa ruumiloome kvaliteedis“

Ministeeriumi minutid: Teet Kukk (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna elamumajanduse valdkonna juht) – „Ehitusseadustiku muutmine, lühitutvustus“

Ministeeriumi minutid: Erkki Seinre (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ehitus- ja elamuosakonna keskkonnasäästliku ehituse valdkonna juht) – „Keskkonnasäästlik ehitus Eestis“

 

6. päev: RAKENDAMINE ehitus- ja omanikujärelevalve. KOMMUNIKATSIOON JA KOOSTÖÖ.

Kuidas kvaliteetse ruumi aluspõhimõtteid rakendada ruumiloomes? Millele tähelepanu pöörata kasutusloa väljastamisel? Kuidas toimub ehitusjärelevalve?

Hannes Kase (ehitusinsener, Ehitusekspertiisibüroo) – „Omanikujärelvalve roll ruumiloomes”

Oliver Alver (arhitekt, Alver Arhitektid OÜ) – „Praktikum – arhitektuurivõistluse žürii“

Kaili Tamm (Audium OÜ ehitusdokumentatsiooni järelevalveosakonna juhataja) – „Ideest kasutuseni“

Rain Veetõusme (kommunikatsiooniekspert, Tallinna Majanduskooli ja Tallinna Ülikooli turunduse õppejõud) – „Ruumiliste muutuste kommunikatsioonist“

Lauri Linnamäe (kommunikatsiooniekspert, Cloud Media) – „Ruumiloome ja kommunikatsioon“

Ministeeriumi minutid: Eleri Kautlenbach (Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna riigi eriplaneeringute nõunik) – „Kaasamine ja kommunikatsioon Eesti mereala planeeringu ja Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu näitel“

Ruumiplaneerimise koolitusprogramm on läbi viidud Vabariigi Valitsuse 4. detsembril 2014. aastal heaks kiidetud ning Euroopa Komisjoni 10. detsembril 2014. aastal kinnitatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020“ 2014EE16M3OP001 prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetme 12.1 „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ tegevuse 12.1.1 „Inimressursi koolitus ja arendamine“ raames.