Eesti arhitektuurivaldkonna kaardistus 2021

Foto: Tõnu Tunnel

Aprillis 2021 valmis Eesti Arhitektuurikeskusel Eesti arhitektuurivaldkonna kaardistus, mille eesmärk oli anda fokuseeritult ülevaade arhitektuurivaldkonna erinevatest külgedest ning pakkuda infot, mis kõnetaks nii arhitekte ennast kui ka arendusorganisatsioone kui poliitikakujundajaid.

 

Kaardistuse eesmärgid olid järgmised:

– anda koherentne ülevaade arhitektuurivaldkonna olukorrast (mis hõlmab nii majandust kui kultuuri*), võimaldamaks valdkonda paremini mõõta ja mõista;

– esitleda andmeid seal kus võimalik võrdluses varasemate uuringutega Eestis ja Euroopas;

– esitleda informatsiooni valdkonna sisemiste trendide osas;

– võimaldada kogutud andmete pinnalt näha ära valdkonna kitsaskohad ja arenguvõimalused;

– anda ülevaade arhitektuurivaldkonna rollist Eesti majanduses, ettevõtluses, kultuuris ja ühiskonnas.

 

Lisaks kõigele toetavad igasugused kaardistused ja uuringud teadlikkuse kasvu, usaldusväärsust ning elavdavad arutelusid, mis kõik toetab otseselt või kaudselt valdkondade arengut.

Kaardistuse andmed jagati kolmeks peatükiks. Esimese peatüki eesmärk oli aru saada, kuidas arhitektiks kujunetakse, kui palju neid erinevates ametites ja liitudes on ning milline on sooline jaotus kättesaadava info põhjal. Teine peatükk toob välja kuidas on arhitektuuritarbimine ühiskondlikult viimaste aastatega muutunud ning näitab arhitektuurihuvi ja -teadlikkuse levikut. Kolmas peatükk esitab arhitektuurituru olulisemad näitajad, sh esitatakse asjassepuutuvat ehitusturu infot ja projekteerimishangete infot.